xyloketosuria

xyloketosuria

xylose and ketones present in the urine.