xerocheilia

xerocheilia

(zer″ō-kī′lē-ă) [ xero- + chilo- + -ia]
Dryness of the lips; a type of cheilitis.