white point loco

white point loco

oxytropissericea, O. lambertii.