WEE

(redirected from weer)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Idioms, Wikipedia.

WEE

Farlex Partner Medical Dictionary © Farlex 2012

wee

noun A volume of urine.

verb To urinate.
Segen's Medical Dictionary. © 2012 Farlex, Inc. All rights reserved.

WEE

Western equine encephalitis, see there.
McGraw-Hill Concise Dictionary of Modern Medicine. © 2002 by The McGraw-Hill Companies, Inc.
References in periodicals archive ?
Die volgende opvallende voorbeeld van ellips kom voor in die eerste sin van die vierde paragraaf van die verhaal: "Drie maande, en ailes het al weer bekende patrone begin aanneem." (p.
ingreep ver verby die gloed van warm huise waar tafels gedek word vir die aansit in liefde wil ek glo dat jy vir my sal wag totdat my sinne weer seningglad loop verder as die dryfsand van einders waar ingreep op die liggaam agter struike verdwyn in steriele kamers wat gordyne laat sak wil ek glo moet ek glo dat jy iewers op my wag[.] Die emosiedrag wat deur die eerstehandse sterflikheidsbesef meegebring word, spreek hier waarskynlik 'n wanklank tussenin.
Met hierdie benadering tot die taalvorm raak Small weer betrokke by die kwessie van gemeenskap en gemeenskapsvorming of gemeenskapsverbeelding (imagining community).
Die man weer, vra: "Sal jy 'n problem he as ek klimaks?"(89).
Soos in Eilande gee Sleigh weer baie noukeurige aandag aan die detail van die ruimte, soldaat-wees, die wapens, die perde, die veldslae.
Weens die tydrowend-heid om elke keer eers die verkeerde bron te lees en dan weer die volgende volume te neem, het ek naderhand die speletjie gestaak, want daar is nog talle sodanige verwysings met potensiele foute.
Hoog teen die son sal hy namiddag kwe maar vanaand weer dig teen sy wyfie kom le "Voel" (Ver Land, 1960) is 'n goeie vroee voorbeeld van die tema van lewe en dood wat deurgaans opvallend in die poesie van Belcher aanwesig bly.
Miles struktureer hierdie sy vertelling egter opvallend meervoudig en veelseggend--dit word 'n teks wat weer en weer gelees kan word en steeds nuwe betekenisse openbaar.
Die eiesoortige "Landskap" word ook as kunswerk beskou as die spreker "weer sien / hoe die skilderkwas / ...
na hoofaar en stingel, maar ook alkant na sy vreemd vernoemde baaie, hawens, inhamme en grenslose oseane waar ons nou weer anker probeer gooi.
Hoewel die gedigte weer nie almal op peil is nie (en die geykte segging kop uitsteek), vorrn hierdie afdeling 'n besondere eietydse bydrae oor die manifestasie van die liefde in "die nag waaraan die hart moet kap (...) in hierdie wegraakbos" ("Klein uur").
Christy Weer, dean of the Perdue School of Business at Salisbury University.