vitiligoidea planum

vitiligoidea planum

A flat xanthoma that corresponds to either a permutation of a common xanthoma, or multiple xanthomas seen in Winkelman-Altman syndrome (xanthoma planum disseminatum).