vitamin K5

vi·ta·min K5

an antihemorrhagic vitamin.

vi·ta·min K5

(vītă-min)
An antihemorrhagic vitamin.