vertebr(o)-

vertebr(o)-

word element [L.], vertebra; spine.

vertebr(o)-

word element. [L.] vertebra, spine.