vasostimulant

vasostimulant

 [vas″o-stim´u-lant]
stimulating vasomotor action.

va·so·stim·u·lant

(va'sō-stim'yū-lănt),
1. Exciting vasomotor action.
2. An agent that excites the vasomotor nerves to action.
3. Synonym(s): vasotonic (2)

va·so·stim·u·lant

(vā'sō-stim'yū-lănt)
1. Exciting vasomotor action.
2. An agent that excites the vasomotor nerves to action.
3. Synonym(s): vasotonic (2) .

va·so·stim·u·lant

(vā'sō-stim'yū-lănt)
Agent that excites vasomotor action.
Mentioned in ?