vaginalitis

periorchitis

 [per″e-or-ki´tis]
inflammation of the tunica vaginalis testis; called also perididymitis and vaginalitis.

vaginalitis

(văj-ĭn-ăl-ī′tĭs) [″ + Gr. itis, inflammation]
Inflammation of the tunica vaginalis testis.