v/v


Also found in: Acronyms.

v/v

 
volume (of solute) per volume (of solvent).

v/v

volume of dissolved substance per volume of solvent.