urethrotrigonitis

urethrotrigonitis

 [u-re″thro-tri″go-ni´tis]
inflammation of the urethra and the vesical trigone.

u·re·thro·tri·gon·i·tis

(yū-rē'thrō-tri-gō-nī'tis),
Inflammation of the urethra and of the trigone of the urinary bladder.