tyriasis

tyriasis

An obsolete term for:
(1) Filiarial elephantiasis; 
(2) Alopecia.