tuberous sclerosis triad

tuberous sclerosis triad

Mental retardation, seizures, facial angiofibromas