trophoblastoma

trophoblastoma

(trof?o-blas-to'ma) [? + ? + oma, tumor]
A neoplasm due to excessive proliferation of chorionic epithelium. Synonym: chorioepithelioma