trichosis sensitiva

tri·cho·sis sen·si·ti·'va

hyperesthesia of the hairy parts.