toxicopexis

toxicopexis

/tox·i·co·pex·is/ (tok″sĭ-ko-pek´sis) the fixation or neutralization of a poison in the body.toxicopec´tictoxicopex´ic