toxic-


Also found in: Dictionary.
Related to toxic-: toxic shock syndrome

toxic(o)-

 
word element [Gr.], poison; poisonous.

toxico-

, toxic- [Gr. toxikon (pharmakon), arrow (poison)]
Prefixes meaning poisonous.
See: toxi-