ton-


Also found in: Dictionary.
Related to ton-: bon ton

ton(o)-

 
word element [Gr.], tone; tension.

tono-

, ton- [L. tonus fr. Gr. tonos, stretching, strain, tension, tone]
Prefixes meaning stretching, tension, tone.