ton(o)-

ton(o)-

word element [Gr.], tone; tension.