thymitis

thymitis

 [thi-mi´tis]
inflammation of the thymus.

thy·mi·tis

(thī-mī'tis),
Inflammation of the thymus gland.

thymitis

/thy·mi·tis/ (thi-mi´tis) inflammation of the thymus.

thy·mi·tis

(thī-mī'tis)
Inflammation of the thymus gland.

thymitis

inflammation of the thymus.