thallotoxicosis


Also found in: Encyclopedia.

thal·lo·tox·i·co·sis

(thal'ō-tok'si-kō'sis),
Poisoning by thallium; marked by stomatitis, gastroenteritis, peripheral and retrobulbar neuritis, endocrine disorders, and alopecia.
[thallium + G. toxikon, poison, + -osis, condition]
Farlex Partner Medical Dictionary © Farlex 2012

thal·lo·tox·i·co·sis

(thal'ō-tok'si-kō'sis)
Poisoning by thallium; marked by stomatitis, gastroenteritis, peripheral and retrobulbar neuritis, endocrine disorders, and alopecia.
[thallium + G. toxikon, poison, + -osis, condition]
Medical Dictionary for the Dental Professions © Farlex 2012