tetrazonium salts

tet·ra·zo·ni·um salts

diazonium salts that contain two azo groups.