tenontoplastic

ten·on·to·plas·tic

(ten-on'tō-plas-tik),
Relating to tenontoplasty.