tenalgia

(redirected from tenontodynia)

tenalgia

 [ten-al´jah]
pain in a tendon; called also tenodynia.

te·nal·gi·a

(te-nal'jē-ă),
Obsolete term for pain referred to a tendon.
Synonym(s): tenodynia
[G. tenōn, tendon, + algos, pain]

tenalgia

/te·nal·gia/ (ten-al´jah) pain in a tendon.

tenalgia

[tenal′jə]
pain referred to a tendon. Also called tenodynia.

te·nal·gi·a

(tĕ-nal'jē-ă)
Pain referred to a tendon.
Synonym(s): tenodynia, tenontodynia.
[G. tenōn, tendon, + algos, pain]

tenalgia (t·nalˑ·jē·),

n pain referred to a tendon. Also called
tenodynia.