tenalgia

tenalgia

 [ten-al´jah]
pain in a tendon; called also tenodynia.

te·nal·gi·a

(te-nal'jē-ă),
Obsolete term for pain referred to a tendon.
Synonym(s): tenodynia
[G. tenōn, tendon, + algos, pain]

te·nal·gi·a

(tĕ-nal'jē-ă)
Pain referred to a tendon.
Synonym(s): tenodynia, tenontodynia.
[G. tenōn, tendon, + algos, pain]
References in periodicals archive ?
as migrating osteoalgia, arthralgia, myalgia, tenalgia in a period of several weeks from infection, 2.