teleomitosis

teleomitosis

 [tel″e-o-mi-to´sis]
completed mitosis.

tel·e·o·mi·to·sis

(tel'ē-ō-mī-tō'sis),
A completed mitosis.
[G. teleos, complete, + mitosis]

tel·e·o·mi·to·sis

(tel'ē-ō-mī-tō'sis)
A completed mitosis.
[G. teleos, complete, + mitosis]