tRNA CCA-pyrophosphrylase

tRNA CCA-pyrophosphrylase

(1) tRNA adenylyltransferase, EC 2.7.7.25 (transferred to CCA tRNA nucleotidyltransferase, EC 2.7.7.72).
(2) tRNA cytidylyltransferase, EC 2.7.7.21 (transferred to CCA tRNA nucleotidyltransferase, EC 2.7.7.72).