styloiditis

styloiditis

 [sti″loi-di´tis]
inflammation of tissues around the styloid process of the temporal bone.

sty·loi·di·tis

(stī'loy-dī'tis),
Inflammation of a styloid process.

styloiditis

/sty·loid·itis/ (sti″loi-di´tis) inflammation of tissues around the styloid process of the temporal bone.

styloiditis

A nonspecific term for inflammation of the styloid process of various bones, including the:
(1) Fibula; 
(2) Radius;
(3) Temporal bone;
(4) Third metacarpal bone; 
(5) Ulna.

sty·loi·di·tis

(stī-loy-dī'tis)
Inflammation of a styloid process.

styloiditis

inflammation of tissues around the styloid process.