stratum longitudinale tunicae muscularis ventriculi

strat·um lon·gi·tu·di·na·'le tu·'ni·cae mus·cu·la·'ris ven·tric·'u·li

longitudinal layer of muscular coat of stomach.
Full browser ?