status arthriticus

sta·tus ar·thri·ti·cus

obsolete term for gouty diathesis or predisposition.