splenial


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Encyclopedia, Wikipedia.

sple·ni·al

(splē'nē-ăl),
1. Relating to the splenium.
2. Relating to a splenius muscle.
[G. splēnion, bandage]

splenial

(splē′nē-ăl) [Gr. splen, spleen]
Concerning the spleen.

splenial

pertaining to a splenium (anatomical).
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Korpus kallozumda izlenilen gecici splenial lez-yon, en sik raporlanan bulgulardan biridir.
gunler arasinda yapilan ilk norogoruntulemede, vakalarin altisinda homojen azalmis difuzyon ile splenial lezyon gozlenmis ancak devam eden calismalarda bu gorunumun tamamen duzeldigi gorulmustur.
Transient Splenial Edema in Epilepsy: MR Imaging Evaluation.
Differential considerations which usually lead to persistent splenial abnormalities include: