somn-, somni-

somn-, somni-

Prefix denoting sleep.