somatalgia

somatalgia

 [so″mah-tal´jah]
bodily pain.

so·ma·tal·gi·a

(sō'mă-tal'jē-ă),
1. Pain in the body.
2. Pain due to organic causes, as opposed to psychogenic pain.
[somat- + G. algos, pain]

somatalgia

/so·ma·tal·gia/ (so″mah-tal´jah) bodily pain.

so·ma·tal·gi·a

(sō'mă-tal'jē-ă)
1. Pain in the body.
2. Pain due to organic causes, as opposed to psychogenic pain.
[somat- + G. algos, pain]

so·ma·tal·gi·a

(sō'mă-tal'jē-ă)
1. Body pain.
2. Pain due to organic causes, as opposed to psychogenic pain.
[somat- + G. algos, pain]