soaring crane qigong

soaring crane qigong

A simple and rapid form of qigong developed by Zhao Jin-Xiang.