sirenomelus

sirenomelus

 [si″ren-om´ĕ-lus]
a fetus with sirenomelia; see also symmelia.