sirenomelus

sirenomelus

 [si″ren-om´ĕ-lus]
a fetus with sirenomelia; see also symmelia.

sirenomelus

/si·ren·om·e·lus/ (si″ren-om´ĕ-lus) a fetus with sirenomelia.

sirenomelus

[sī′rənom′ələs]
an infant who has sirenomelia. Also called sireniform fetus, sympus apus.

sirenomelus

a fetus with fused legs and no feet.