scrotitis

scrotitis

 [skro-ti´tis]
inflammation of the scrotum.

scro·ti·tis

(skrō-tī'tis),
Inflammation of the scrotum.

scro·ti·tis

(skrō-tī'tis)
Inflammation of the scrotum.