scleronyxis

scleronyxis

 [skle″ro-nik´sis]
surgical puncture of the sclera.

scleronyxis

/scle·ro·nyx·is/ (-nik´sis) surgical puncture of the sclera.

scleronyxis

surgical puncture of the sclera.