scleroiritis

scleroiritis

 [skle″ro-i-ri´tis]
inflammation of the sclera and iris.

scle·ro·i·ri·tis

(sklē'rō-ī-rī'tis),
Inflammation of both sclera and iris.

scleroiritis

/scle·ro·iri·tis/ (sklēr″o-i-ri´tis) inflammation of the sclera and iris.

scle·ro·i·ri·tis

(skler'ō-ī-rī'tis)
Inflammation of both sclera and iris.

scleroiritis 

Inflammation of the sclera and of the iris.

scleroiritis

inflammation of the sclera and iris.