sclero-oophoritis

sclero-oophoritis

 [skle″ro-o″of-o-ri´tis]
sclerosing inflammation of the ovary.

scle·ro-o·o·pho·ri·tis

(sklē'rō-ō-of'ō-rī'tis),
Inflammatory induration of the ovary.
[sclero- + Mod. L. oophoron, ovary + G. -itis, inflammation]

sclero-oophoritis

/scle·ro-ooph·o·ri·tis/ (-o″of-ah-ri´tis) sclerosing inflammation of the ovary.

scle·ro-o·o·pho·ri·tis

(skler'ō-ō-of'ŏr-ī'tis)
Inflammatory induration of the ovary.
[sclero- + Mod. L. oophoron, ovary + G. -itis, inflammation]

sclero-oophoritis

sclerosing inflammation of the ovary.