sarcosporidium


Also found in: Encyclopedia.

sarcosporidium

An obsolete term for any member of:
(1) The order Eimeriina, formerly designated as Sarcosporidia; 
(2) The genus Sarcocystis.