sapraemia


Also found in: Dictionary, Thesaurus.

sapraemia

Septicaemia.