salivary insufficiency

salivary insufficiency

Dry mouth, see there, aka xerostomia.