rectitis


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Encyclopedia.

rectitis

 [rek-ti´tis]
proctitis; inflammation of the rectum.

proc·ti·tis

(prok-tī'tis),
Inflammation of the mucous membrane of the rectum.
Synonym(s): rectitis
[proct- + G. -itis, inflammation]

proc·ti·tis

(prok-tī'tis)
Inflammation of the mucous membrane of the rectum.
Synonym(s): rectitis.
[proct- + G. -itis, inflammation]

proc·ti·tis

(prok-tī'tis)
Inflammation of the mucous membrane of the rectum.
Synonym(s): rectitis.
[proct- + G. -itis, inflammation]
Mentioned in ?