radiopelvimetry

ra·di·o·pel·vim·e·try

(rā'dē-ō-pel-vim'ĕ-trē),
Radiographic measurement of the pelvis. See: pelvimetry.

ra·di·o·pel·vim·e·try

(rā'dē-ō-pel-vim'ĕ-trē)
Radiographic measurement of the pelvis.
See also: pelvimetry

radiopelvimetry

(rā″dē-ō-pĕl-vĭm′ĕt-rē) [″ + pelvis, basin, + Gr. metron, measure]
Measurement of the pelvis by use of x-rays.