pykno-

(redirected from pyk-)

pykno-

, pyk-
Thick, dense, compact.
[G. pyknos]

pykno-

See pycno-.

pykno-

, pyk-
Combining forms meaning thick, dense, compact.
[G. pyknos]

pycno-

, pycn-, pykno-, pykn- [Gr. pyknos, compact, thick]
Prefixes meaning dense, thick, compact, frequent.