pyemesis

pyemesis

 [pi-em´ĕ-sis]
the vomiting of pus.

py·em·e·sis

(pī-em'ĕ-sis),
The vomiting of pus.
[G. pyon, pus, + emesis, vomiting]

py·em·e·sis

(pī-em'ĕ-sis)
The vomiting of pus.
[G. pyon, pus, + emesis, vomiting]

py·em·e·sis

(pī-em'ĕ-sis)
Vomiting of pus.
[G. pyon, pus, + emesis, vomiting]