pyelocystitis


Also found in: Encyclopedia.

pyelocystitis

 [pi″ĕ-lo-sis-ti´tis]
inflammation of the renal pelvis and bladder; called also cystopyelitis.

py·e·lo·cys·ti·tis

(pī'ĕ-lō-sis-tī'tis),
Inflammation of the renal pelvis and the bladder.
[pyelo- + G. kystis, bladder, + -itis, inflammation]

py·e·lo·cys·ti·tis

(pī'ĕ-lō-sis-tī'tis)
Inflammation of the renal pelvis and the bladder.
[pyelo- + G. kystis, bladder, + -itis, inflammation]