prothymia

prothymia

An obsolete term for mental alertness.