prosopo-

prosopo-

, prosop-
The face.
See also: facio-.
[G. prosōpon]

prosopo-

prefix meaning "face": prosopoanoschisis, prosopodiplegia, prosoponeuralgia.

prosopo-

, prosop-
Combining forms denoting the face.
See also: facio-
[G. prosōpon]