prosopectasia

prosopectasia

 [pros″o-pek-ta´zhah]
oversize of the face.

pros·o·pec·ta·si·a

(pros'ō-pek-tā'zē-ă),
Enlargement of the face, as in acromegaly.
[prosop- + G. ektasis, extension]

prosopectasia

(prŏs″ō-pĕk-tā′zē-ă) [″ + ektasis, dilatation]
Abnormal enlargement of the face.